Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2011 (Raport: 25/2011) 31 / 8 / 2011

Raport okresowy półroczny za 2011 PSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 169164,00 101231,00 42640,00 25281,00
Zysk (strata) z działalności operac 16046,00 1524,00 4045,00 381,00
yjnej
Zysk (strata) brutto 24511,00 3565,00 6178,00 890,00
Zysk (strata) netto 19804,00 7075,00 4992,00 1767,00
Zysk (strata) netto przypadający ak 15771,00 7276,00 3975,00 1817,00
cjonariuszom jednostki dominującej
Całkowity dochód 19795,00 7602,00 4990,00 1899,00
Przepływy pieniężne netto z działal 7242,00 2083,00 1825,00 520,00
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -981,00 6399,00 -247,00 1598,00
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 2618,00 -11118,00 660,00 -2777,00
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 8879,00 -2636,00 2238,00 -658,00
Średnia ważona liczba akcji* 4312094,00 4720203,00 4312094,00 4720203,00
Rozwodniona liczba akcji** 5987028,00 4747899,00 5987028,00 4747899,00
Zannualizowany zysk (strata) na jed 7,87 5,03 1,98 1,26
ną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (st 5,67 5,00 1,43 1,25
rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
Aktywa razem 549999,00 460219,00 137962,00 116208,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 178366,00 126909,00 44741,00 32045,00
nia
Zobowiązania długoterminowe 58152,00 22596,00 14587,00 5706,00
Zobowiązania krótkoterminowe 120214,00 104313,00 30155,00 26340,00
Kapitał własny 371633,00 333310,00 93221,00 84163,00
Kapitał własny przypadający akcjona 300041,00 331995,00 75262,00 83831,00
riuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870,00 11870,00 2977,00 2997,00
Liczba akcji 4747899,00 4747899,00 4747899,00 4747899,00
Rozwodniona liczba akcji** 5987028,00 4747899,00 5987028,00 4747899,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w 78,27 70,20 19,63 17,73
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 62,07 70,20 15,57 17,73
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2011
2 – półrocze /2010
3 – półrocze / 2011
4 – półrocze /2010

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close