Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2010 roku (Raport: 33/2010) 30 / 8 / 2010

Raport okresowy półroczny za 2010 PSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 101231,00 107146,00 25281,00 23713,00
Zysk (strata) z działalności operac 1524,00 2663,00 381,00 589,00
yjnej
Zysk (strata) brutto 3565,00 4959,00 890,00 1098,00
Zysk (strata) netto 7075,00 3655,00 1767,00 809,00
Zysk (strata) netto przypadający ak 7276,00 3779,00 1817,00 836,00
cjonariuszom jednostki dominującej
Całkowity dochód 7602,00 7557,00 1899,00 1672,00
Przepływy pieniężne netto z działal 2083,00 10403,00 520,00 2302,00
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 6399,00 -2037,00 1598,00 -451,00
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -11118,00 -3280,00 -2777,00 -726,00
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -2636,00 5086,00 -658,00 1126,00
Liczba akcji 4747899,00 4747899,00 4747899,00 4747899,00
Średnia ważona liczba akcji * 4720203,00 4747899,00 4720203,00 4747899,00
Zannualizowany zysk (strata) na jed 5,00 4,10 1,25 0,91
ną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (st 5,03 4,10 1,26 0,91
rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
Aktywa razem 403916,00 420270,00 97428,00 102300,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 88687,00 84140,00 21392,00 20481,00
nia
Zobowiązania długoterminowe 23892,00 7505,00 5763,00 1827,00
Zobowiązania krótkoterminowe 64795,00 76635,00 15629,00 18654,00
Kapitał własny 315229,00 336130,00 76036,00 81819,00
Kapitał własny przypadający akcjona 313965,00 332313,00 75731,00 80890,00
riuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870,00 11870,00 2863,00 2889,00
Liczba akcji 4747899,00 4747899,00 4747899,00 4747899,00
Rozwodniona liczba akcji * 4415547,00 4747899,00 4415547,00 4747899,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w 66,39 70,80 16,01 17,23
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 71,39 70,80 17,22 17,23
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2010

2 – półrocze /2009
3 – półrocze / 2010
4 – półrocze /2009

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close