Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2007 (Raport: 49/2007) 10 / 9 / 2007

COMP SA rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego /2007

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 66583 47588 17301 11852
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7856 2762 2041 688
Zysk (strata) brutto 6723 2168 1747 540
Zysk (strata) netto 5142 1392 1336 347
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 3507 905 911 225
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 613 16129 159 4017
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (83494) (42556) (21695) (10598)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 85710 16955 22270 4223
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 2829 (9472) 735 (2359)
Aktywa razem 206898 151771 54941 37535

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63245 58015 15642 14348
Zobowiązania długoterminowe 24536 27982 6068 6920
Zobowiązania krótkoterminowe 38709 30033 9573 7428
Kapitał własny 143653 93757 35528 23188
Kapitał własny przypadający akcjonarius 142808 80482 35319 19905
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2082 1707
Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285
Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,77 2,33 1,19 0,58
kcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,38 2,33 0,88 0,58
) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 42,66 33,97 10,55 8,40
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 30,26 33,97 7,48 8,40
kcję (w zł / EUR)

Przychody netto ze sprzedaży 35136 26720 9130 6655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2733 1111 710 277
Zysk (strata) brutto 6957 410 1808 102
Zysk (strata) netto 6008 653 1561 163
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (9598) 19685 (2494) 4902
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (44787) (46603) (11637) (11606)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 42586 17919 11065 4463
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (11799) (8999) (3066) (2241)
Aktywa razem 186385 125662 49494 31078
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52426 46634 13922 11533
Zobowiązania długoterminowe 23957 26485 6362 6550
Zobowiązania krótkoterminowe 28469 20149 7560 4983
Kapitał własny 133959 79028 35573 19545
Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2236 1707
Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285
Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 2,61 1,17 0,68 0,29
kcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 1,85 1,17 0,48 0,29
) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 39,78 28,63 10,56 7,08
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 28,21 28,63 7,49 7,08
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2007
2 – półrocze / 2006
3 – półrocze / 2007
4 – półrocze / 2006

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close